Disclaimer

Copyrights

Copyright Daimler Truck AG / Daimler Truck Belgium Luxembourg NV. Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, afbeeldingen, grafieken, geluidsbestanden, videobestanden en animatiebestanden evenals de manier waarop deze op de internetpagina's van Mercedes-Benz worden gepresenteerd, vallen onder het auteursrecht en andere wetten ter bescherming van intellectueel eigendom. Ze mogen niet voor commerciële doeleinden worden gekopieerd of verspreid, en mogen ook niet worden gewijzigd en op andere websites worden gebruikt. Sommige internetpagina's van Daimler Truck AG / Daimler Truck Belgium Luxembourg NV bevatten ook materiaal dat ons ter beschikking is gesteld waarop auteursrechten van de eigenaar ervan berusten.

Producten en prijzen

Na de redactionele deadline voor individuele pagina's kunnen er wijzigingen zijn aangebracht aan producten (inclusief wijzigingen in constructie of vorm, kleurverschillen) en diensten. De illustraties kunnen accessoires, optionele extra's of andere kenmerken tonen die geen deel uitmaken van de standaardspecificatie of het serviceaanbod of de serviceomvang. Kleurafwijkingen zijn het gevolg van technische redenen. Afzonderlijke pagina's kunnen ook modellen en services bevatten die in bepaalde landen niet worden aangeboden. Verklaringen over wettelijke, juridische en fiscale regelingen en gevolgen gelden alleen voor de Bondsrepubliek Duitsland. Tenzij anders vermeld in de verkoop- of leveringsvoorwaarden, gelden de prijzen die geldig zijn op de dag van levering. Voor onze contractuele partners zijn de prijzen een niet-bindende adviesprijs. Vraag uw contractpartner naar de laatste stand van zaken.

Merken

Alle op de internetpagina's van Daimler Truck AG / Daimler Truck Belgium Luxembourg NV genoemde merken zijn wettelijk beschermde handelsmerken. Dit geldt in het bijzonder voor de modelnamen en alle logo's en emblemen van het bedrijf.

Merkbeschermingsverklaring

Mercedes Stern en Mercedes‑Benz zijn handelsmerken van Mercedes‑Benz Group AG.

Licentierecht

Daimler Truck AG / Daimler Truck Belgium Luxembourg NV wil u graag een innovatieve en informatieve internetsite aanbieden. Wij hopen daarom dat u onze creatieve inspanningen net zoals wij apprecieert. Wij vragen echter begrip voor het feit dat Daimler Truck AG / Daimler Truck Belgium Luxembourg NV haar intellectuele eigendom, inclusief patenten, handelsmerken en auteursrechten, moet beschermen en dat deze internetpagina's geen licentierechten op de intellectuele eigendom van Daimler Truck AG / Daimler Truck Belgium Luxembourg NV kunnen verlenen.

Opmerkingen over toekomstgerichte uitspraken

De websites van Daimler Truck AG/ Daimler Truck Belgium Luxembourg NV bevatten voorspellende uitspraken over onze actuele inschatting van toekomstige gebeurtenissen. Woorden als 'anticiperen', 'veronderstellen', 'geloven', 'inschatten', 'verwachten', 'van plan zijn', "kunnen/zouden kunnen", 'plannen', 'projecteren', 'zouden moeten' en vergelijkbare begrippen kenmerken zulke toekomstgerichte uitspraken.

Deze uitspraken zijn onderhevig aan een aantal risico's en onzekerheden. Voorbeelden hiervan zijn:

 • een ongunstige ontwikkeling van de wereldeconomie, met name een daling van de vraag in onze belangrijkste afzetmarkten,
 • een verslechtering van onze herfinancieringsmogelijkheden op de krediet- en financiële markten,
 • onvermijdelijke gebeurtenissen van overmacht, zoals natuurrampen, pandemieën, terrorisme, politieke onlusten, militaire conflicten, industriële ongevallen en de gevolgen daarvan voor onze verkoop-, inkoop-, productie- of financieringsactiviteiten,
 • veranderingen in wisselkoersen, douane- en buitenlandsehandelsregels,
 • een verandering in het consumentengedrag,
 • een mogelijk verlies van acceptatie van onze producten en diensten met als gevolg een verslechtering van de prijsafdwinging en de benutting van de productiecapaciteiten,
 • prijsstijgingen voor brandstoffen en grondstoffen,
 • productieonderbrekingen door materiaaltekorten, personeelsstakingen of insolventie van leveranciers,
 • een daling van de wederverkoopprijzen van reeds gebruikte voertuigen,
 • de succesvolle uitvoering van kostenverlagings- en efficiëntieverbeteringsmaatregelen,
 • de zakelijke vooruitzichten van de bedrijven waarin wij een aanzienlijk belang hebben,
 • de succesvolle uitvoering van strategische samenwerkingen en joint ventures,
 • de wijzigingen van wetten, voorschriften en officiële richtlijnen, in het bijzonder met betrekking tot voertuigemissies, brandstofverbruik en veiligheid,
 • evenals de voltooiing van lopende officiële of door de overheid geïnitieerde onderzoeken en de uitkomst van lopende of dreigende toekomstige juridische procedures en andere risico's en onzekerheden, waarvan sommige in ons huidige jaarverslag of in het huidige tussentijdse verslag onder de titel "Risico- en kansenverslag" worden beschreven.

Mocht een van deze onzekerheden of onberekenbare factoren zich voordoen of mochten de aannames die ten grondslag liggen aan de toekomstgerichte uitspraken onjuist blijken, dan kunnen de feitelijke resultaten aanzienlijk afwijken van de in deze uitspraken genoemde of impliciet tot uitdrukking gebrachte resultaten.

Wij hebben niet de intentie en gaan geen verplichting aan toekomstgerichte uitspraken voortdurend te actualiseren, aangezien deze uitsluitend gebaseerd zijn op de situatie op de dag van publicatie.

Verantwoordelijkheden

De informatie en uitspraken op deze pagina's vormen geen garantie, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend. Ze vormen met name op geen enkele wijze een stilzwijgende toezegging of garantie met betrekking tot kwaliteit, verhandelbaarheid, geschiktheid voor bepaalde doelen, het voldoen aan wettelijke bepalingen of het niet-in-strijd-zijn met patenten.

Indien op websites van Daimler Truck AG / Daimler Truck Belgium Luxembourg NV advies of een aanbeveling wordt gegeven, is Daimler Truck AG / Daimler Truck Belgium Luxembourg NV niet verplicht om schade te vergoeden die voortvloeit uit het naleven van het advies of de aanbeveling, onverminderd de aansprakelijkheid die voortvloeit uit een contractuele relatie, een onrechtmatige daad of andere wettelijke bepalingen.

Bovendien is Daimler Truck AG / Daimler Truck Belgium Luxembourg NV niet aansprakelijk voor lichte nalatigheid bij het downloaden van door Daimler Truck AG / Daimler Truck Belgium Luxembourg NV op de websites van Daimler Truck AG / Daimler Truck Belgium Luxembourg NV ter beschikking gestelde bestanden, voor zover deze geen betrekking hebben op essentiële contractuele verplichtingen evenals leven, gezondheid of lichaam of aanspraken uit hoofde van de wet op de productaansprakelijkheid. Hetzelfde geldt voor plichtsverzuim door onze agenten.

Onze internetpagina's bevatten ook links naar andere internetpagina's. Wij willen u erop wijzen dat wij geen enkele invloed hebben op de vormgeving en inhoud van deze gelinkte websites. Daarom kunnen wij ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de daar aangeboden informatie. Tegen deze achtergrond distantiëren wij ons hierbij van alle inhoud van deze pagina's. Deze verklaring is van toepassing op alle op onze internetpagina's voorkomende links naar externe websites, evenals de inhoud ervan.

Informatie over online geschillenbeslechting

De EU-commissie heeft een internetplatform ingericht voor het online beslechten van geschillen (het zogenaamde "ODR-platform"). Dit platform dient als contactpunt voor het buitengerechtelijk beslechten van geschillen betreffende contractuele verplichtingen die voortvloeien uit online afgesloten koopovereenkomsten. U kunt het ODR-platform bereiken via de volgende link:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Rangorde

Gebruiksvoorwaarden voor een digitaal aanbod hebben voorrang op deze Disclaimer.