Bilgi Güvenliği

Mercedes-Benz Türk A.Ş. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Verilerin ve bilgilerin, Daimler Truck AG için olduğu gibi, Mercedes-Benz Türk için de stratejik ve operasyonel bir önemi vardır. Veriler ve bilgiler bir taraftan mevcut süreçlerimizin ve ürünlerimizin sağlanması ve iyileştirilmesi, diğer taraftan da yeni iş sahalarının ve mobilite konseptlerinin oluşturulması için temeldir. Bunlar, müşterilerimize artı değer sağlayan yenilikçi hizmetler ve ürünler sunma imkanı verir. Bu nedenle verilerin ve bilgilerin doğru şekilde kullanılması ve yönetilmesi önemli bizler için bir ön koşuldur. Aynı zamanda müşterilerimiz ve çalışanlarımız kendilerine ait verilerin şirketimizde güvenli bir şekilde kullanılmasını ve yönetilmesini bekler.

Daimler Truck AG ve Mercedes-Benz Türk, verileri ve bilgileri sorumluluk bilinciyle, yasalara uygun ve etik olarak doğru bir şekilde ele almayı görev edinir ve bu amaçla kurumsal bir veri ve bilgi yönetmeliği benimser. Daimler Truck AG ve Mercedes-Benz Türk A.Ş.’nin her çalışanı işlediği verilerin ve bilgilerin yasalara uygun ve etik olarak doğru bir şekilde ele alınmasından ve bunların güvenliğinden sorumludur. Bu nedenle çalışanlarımız söz konusu yönetmeliğin gerekliliklerini yerine getirmekten ve bunun dışında ilgili bölümlerin ilgili girişimlerini desteklemekten sorumludur.

Ayrıca Daimler Truck AG ve Mercedes-Benz Türk, bilgi güvenliği amaçlarını etkili ve verimli bir şekilde uygulamak için, bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) şeklinde olan sistematik bir yaklaşımdan faydalanır. Bunun amacı iş süreçlerini desteklemek ve bilgileri mevcudiyet, dürüstlük ve gizlilik açısından korumaktır. Daimler Truck AG'nin BGYS sistemi aynı zamanda bilgi güvenliğini sağlamak için ISO/IEC 27000 norm listesinin uluslararası olarak tanınan standartlarını baz alır. Mercedes-Benz Türk A.Ş. de Daimler Truck AG Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini benimsemekte ve uygulamakta olup, ayrıca kendi içerisinde işlettiği bu sistemi ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standartı kapsamında ilgili kurumlarca belgelendirmektedir.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikamız:

Mercedes-Benz Türk A.Ş. Information Security Management System

Information and data are strategically and operationally significant to the Mercedes-Benz Türk as it is to the Daimler Truck AG. Data and information are the foundation for providing and improving our existing processes and products, also to for creating new business areas and mobility concepts. They enable innovative services and products that offer added value to our customers. Therefore, proper handling and managing data and information are essential criteria in this context. At the same time, customers and employees expect their data to be handled securely by our company.

The Daimler Truck AG and Mercedes-Benz Türk are committed to handling information and data in a responsible, lawful and ethically correct manner and adopt a corporate data and information policy for this purpose. All employees of the Daimler Truck AG and Mercedes-Benz Türk A.Ş. are responsible for the compliant and ethically correct management and security of the data and information they handle. Therefore, all employees are obliged to follow the requirements of this policy and to support any related initiatives of the units responsible.

Furthermore, in order to implement information security objectives effectively and efficiently, Daimler Truck AG and Mercedes-Benz Türk utilize an Information Security Management System (ISMS) as a systematic approach. The system is designed to assist with business processes while protecting information in terms of availability, integrity and confidentiality. The Daimler Truck AG's ISMS is based on the internationally recognized standards from the ISO/IEC 27000 series for information security. Mercedes-Benz Türk A.Ş. is affiliated to the Daimler Truck AG's ISMS and implement it, and also certifies this system which it operates within, by the relevant institutions within the scope of the ISO/IEC 27001 Information Security Management System standard.


Our ISO 27001 Information Security Management System certificate: